game hay gia lap ps1

Nu bn mun yêu cu game bn thích c upload lên m hãy yêu.
Bc 1: Các bn ti game Cnh sát hoàng gia 1 Crisis Beat 1 gi lp PS1 v máy tính.
Game Hay Top Game Hay Nht.
Xem thêm nhiu game Offline cc hay khác ây: Game Offline hay nht cho máy tính.Các thành viên trang web có th h tr bn tt hn, vui lòng.Chúc các bn chi game vui v và ng h nhiu hn cho SVNteam nhé!EPSXe h tr nhng nh dng sau:.bin,.iso,.img,.cue,.ccd,.mds,.pbp,.ecm, mt game thng có nhiu nh dng, nu nh dng nào không chy c thì game ban trung mien phi chn nh dng khác.Bc 1: Ti ePSXe, bc 2: Gii nén và chy file ePSXe.Dung lng: 325,75 MB Loi file: RAR.Chnh sa thit lp mng trên máy tính.Bc 6: Tip tc chn Config - Video.
Bc 3: Trên thanh menu chn, file Run ISO, tìm n game PlayStation ca bn và chin thôi.
Lu : Game ã c cài t Recovery Record, nu khi gii nén b li corrupt bn xem cách sa li ây, game c upload theo yêu cu ca bn Thoong Viet ( tên Facebook).
Lu : Nu bn chi 1 ngi thì ch cn thit lp phím iu khin ca ngi chi 1 thôi nhé.
Source Abuse Report, ps1 Game Hay Không Th, source Abuse Report.
Bc 9: Bn ch cn chú n 2 phn chính ó là: Resolution Colors trong ó: Fullscreen mode: Chi game full mà hình.
Upload cu hình, chú : các game mi ng vài tháng tr li ây bên trang.com u chèn mã c vào file setup.
Exe bng quyn Administrator, Compatibility Windows XP hoc Windows.Chn xong bn nhn nút OK lu li thit.Bc 3: Chy file ePSXe.Widow mode: Chi game vi ch.Bc 12: Tip tc quay li ca s phn mm ePSXe, bn nhn chn phn File - Run ISO.Nhn nút Open.Game Crisis Beat 1 rt nh nên phù hp vi mi cu hình máy tính. .Playstation 1 và B su tm game, pS1 di ây là dành cho các bn thích tr v vi tui th và hoài nim mun tìm chi game c cng nh cho các bn tr mun tìm hiu thêm nhiu hn v th loi game.Yêu cu cu hình máy tính cài t game Cnh sát hoàng gia Crisis Beat.Nu ngày nào ó bn không truy cp vào c p, hãy làm các vic sau: Xóa hoc sa file (sa bng cách copy file này windows 7 password crack iso ra Desktop, m bng Notepad sa, save li ri copy v ch c).